Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

3229 e965
8946 0d36
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaalamakota alamakota
5322 8bfa 500
Reposted fromhagis hagis viashallowness shallowness
5319 ec96 500
Reposted fromhagis hagis viashallowness shallowness
2582 1d97
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaanorexianervosa anorexianervosa
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viabeinthe beinthe
0160 7b6f
Reposted fromgreens greens viabeinthe beinthe
3393 7c30
Reposted fromTankistD TankistD viabeinthe beinthe
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viaPinkpills Pinkpills
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
9480 8fa3
Wódko!
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viadyingfordance dyingfordance
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadyingfordance dyingfordance
Reposted frompanimruk panimruk viarozczarowanie rozczarowanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl